کتاب جشن تولد

اثر هارولد پینتر از انتشارات افراز - مترجم: شعله آذر-ادبیات اقتباسی

The Birthday Party, Harold Pinter
عنوان: جشن تولد، به همراه نقدی از استیون اچ. گیل؛ نویسنده: هارولد پینتر؛ مترجم: شعله آذر؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات افراز، چاپ نخست 1385، در 234 ص
شابک چاپ دوم در سال 1388: 9789647640978؛


خرید کتاب جشن تولد
جستجوی کتاب جشن تولد در گودریدز

معرفی کتاب جشن تولد از نگاه کاربران
قطعا Pinter مورد علاقه من که Ive خوانده شده تا کنون. آنقدر زیاد و خشونت آمیز است، اما آنچه باعث می شود که این کار به طرز شگفت انگیزی انجام شود، این است که چگونه همه ی تقابلات مبهم و مبهم است. دوست دارم این را در مرحله ببینم تا تجربهای کامل از مسابقه فریاد و تاریک شدن را بدست آورم. تاثیر این بازی به نظر می رسد بسیار گسترده است، اما دیگران معمولا روشی مؤثرتر از Pinters هستند (بازی های خنده دار مایکل Hanekes به عنوان نمونه اصلی).

مشاهده لینک اصلی
این اولین بازی خوب Pinters است! تم های جداسازی، تهدید، دیگر، گذشته غافلگیرانه، یکسان بودن ... و روابط، وجود دارد! یک زبان دوست داشتنی Pinteresque شما را نیز در طول بازی جذب می کند! این بازی در تقریبا یک روز و یک شب اتفاق می افتد ... چرخش یک جشن تولد! آن را ترک خواهد کرد شما را متعجب و .. و در معرض ترور فقط به عنوان هر چیز دیگری در زندگی!

مشاهده لینک اصلی
یک امکان کامل

مشاهده لینک اصلی
à à || | ¾à |  ° £ § | به ¥ ¤ A | ªà | ¿A | ¨à§ A | YA | ¾à | A | A | ¾à | ¹à§ درجه سانتی ‡ ‡ به | ¬à§ | ° à | A | ¾à | ¥ § ‡ ° à | ¤à | ¾à | A A | A | ®à | A | ¾à | ®à§Ÿà | ¿à | • à | ¬A | ¾à || A | ¬A | ¾à | • § à || ৠ€ ‡ °  |  |  | • à | YA | ¾ A | ¤à | \"A | ¾à | ¤ A | ¹à | ‡ در | ²à§ \u003câ | ªà | ¿A | ¨à§ A | YA | ¾à | § ° ‡ °  |  | -A | A | ¾à |، A | · à § § | YA | ¾à | A | ªà§ ° ° § €  | A | ¤à | ¿à ¥ ¤ ‡  |  | A | YA | ¾ A | A | ®à§ A | A | ¬A | ¤ A | ¤ A | ¾à |  ° à || ৠA | ¬A | ¿A | ¤à§ য় A | A | ¾à | YA | € •، ‡  |  |  | -A | ¾à | § ‡ A-A | A | ¾à |، A | · à § § | YA | ¾à | ° à | ¤à§ƒà | ¤à§ € য়à | YA | ¾à | ¤ § ‡  | \" |  | †\u003e § ‡ ° à | ¤à | ¾à | A | ¾، A | ¤à | ¾à |\"  | † A | ¬A | ¾à | ° à | œà§ \u003cড়à | ¾à§Ÿ A | œà§ \u003cড়à | ¾à§Ÿ A | ¤à | ¬à§ ¥ ¤ ‡ ° à | ¾  |  |  | A | ¿A | • à | ®à | ¸à§ A | ¤à | ¾à | A | ¿A • به | § ‡ ° ‡ A | ¬A | ²à§ A-§ \u003câ | SA | ° à | ¹à§Ÿ A | A | ¾، à || ৠ‡  |  |  | ° • • یک | ¾à | OEA |  ° §  | ® - A · § A | YA | ¾à | ‡ A | ²à | -A | ¤  |  | • یک | ¾à | ° £ § ‡  | A | ¹à | ¬à§ ‡ ‡ - یک | ¹à§Ÿ  | ... یک | ¨à§ ‡ •  |  | -A | ¾à | A | ¿A | ¹à | ¾à | ¸à§ به | A | ¸à§ A | ªà ||، یک • • à | ¿A | ¨à§ A | ¤à§ A | য়à | ¾à | A |، A | ¹à§ à | A | ¾à |، A | য়à | ¾à | A | •  | \" | ... یک | ¨à§ ‡ •  |  | -A | ¾à | A | ¿à ¥ ¤ ‡  |  | A | A | ¾à | YA | • § ‡  |  | • à | OEA | ¨ A | ®à | ¾à | ¨à§ ·  |  | § ‡ ° à | A | ¾à | ¸ § A | ¤à | ¾à | A | ¾à | ¬à§ à ||  |  | • ° ° à | ¾à | -A | ²à§ A | ª  |  |  | †\u003e ‡ § ،  |  | †\u003e ‡ A | ¤à | ¾à | § § ° § ‡ A | ²à | ¤à§  |  | ‡ § ‡ ‡ A | ²à | ¤à§ A | ®à | ¾à | ¥ § ‡ ° à | ¾à | YA | ¾à | A-در | ¾à || ৠ‡  | \"§ A | ²à§ ‡ ‡ ‡ à || ৠয়à | ¾à | ° • A | ¾à | ¹à | ¿A | ¨à§ €  |،  | † °  |  |  | †\u003e ‡ §  | ªà§ A | ¨à§ A | A | ¿A | ²à§ ‡ ‡ †  |  |  | • à | ¾ A | ¬A | | A | ¬à§ A | §à | ¾à | ° § €  | • à | ¿A |\u003e § A | SA | ° à | ¿A | ¤à§ A ° à | A | ¾à | ° à | ¾ A | šà§ \u003c |  | -§ ‡ ° à | A | ¾à | ®à | ¨à§ A | A | ¾à | ‡ ‡ ‡ A | ~ A | Ÿà§ • یک | A | ¾à |، A | ¯à§ A | ¨à§ ‡ \u003c‡ à || ৠ |  | -A | ¤à§ ‡ ° à | ¾à | œà§ € à | A | ¾، A | ¯à§ ‡ A | ¨à§ \u003câ | ¤à | ¾à | ° à | ¾  |  | A | SA | ‡ ° ° à | ¿A | ¤à§ A A | - § A | ²à | ¿A | ¤à§ ‡ † ‡ A | YA | • § ¥ §  |  | • ‡ § ‡ ‡  |  | -§ A | ¶à | ¿ به ¥ ¤ ° §  | A | ¿A | A | ²à | ¿A | ªà§ | ¤ A | ¸à§ A | ¬A | ¾à | ®à§ €، ‰ A A || A | ¾à | ° à | ¹à | ¸à§ A | ¤ A | ¬A | ‰، A | ªà | ¾à | ¶à§ à ‡ ° ° à | ¬A | ¾à§œà | ¿A | à || ৠA | ¬A | ¿A | §à | ¾ A | ¬à§Ÿà§ ‡  | ¬à§ ‡ ড়à | ¾à | ¨à§ \u003câ | ®à§ য়ৠ‡ ‡ به ¥ ¤ • یک | ¿A | ¨à§ A | ¤à§  |  |  | ‡ در | A | ²à§-A | ªà§ ‡ °  |  | ... یک | ¨à§ ‡  |  | • • § \u003câ | ¡à | ¾  |  | †\u003e ‡ §،  |  |  | • • § \u003câ | ¡à | ¾ A | A | ¿A | ° §  | ²à | ¿A | ªà§ A | ¤ A | ¸à§ A | ¬A | ¾à | ®à§ €  |  | ° • § ‡ ‡ A | ªà§  |  | \" | A | ¾à§Ÿ، A | A | -در یک | A | ¸à§ A | Ÿà§ | A | ¾à | A | ²à | ¿Â | \"য়ৠA | ¬A | ¾à | ° à | ¶à§ ‡ ‡ ‡  · à | ¹à§Ÿà§ A | A | ¾à §y،  |  | ° § † ‡  |  | • • § \u003câ | ¡à | ¾ A | ¤à | ¾à | ° à | ¸à§ A | Ÿà§ A | A | ¾à | A | ²à | ¿A | ° à | ~ ৠA | ®à | § ‡ °  | A | ¤à§ A | ªà§  |  | ° à | ¤à | ¿A | ªà | ¨à§  |  |  | • ° ‡ A | ¤à§ A-A | ¿ য়ৠ‡ A-A | ²à || A | ~ A | § ° à | ® A | ¹à | \"য়à | ¾à§Ÿ،  |  | † † °  |  | ° به § ‡ •  |  | • § \u003câ | ¡à | ¾ A A | ®à | ¾à || ৠ† ‡ ° à | œà§ €  | A | ¬A | ¨à§ ‡، به | A A | A | ¾à | YA | • ‡ § ‡ °  |  | • à | ¿A |\u003e §  |  | ... یک |، à | ¶ A | ¤ † A | ®à | ° à | ¾ A | ¬à§Ÿà§ ‡  | \"A | ¿A | ° à | ¿،  |  | -A | A |  | † ° à | œà§ \u003câ | ¸à§ ‡  | \"§ ‡ ° à | ®à | ¤  |  | A | ®à | ¾à | § ° † ‡ A | ®à§ سایت § ‡ °  |  |\" § ‡  | ²à | ¾ A | ¹à | ¬à§ A | A | ¾ ‡، ‡ A | SA | ¾à | ªà§ A ° à | ¾à | -A | ¾ A | ¹à | ¬à§ ‡، †  |  | A | ªà | ¾à | ²à | ¾à§Ÿà§ درجه سانتی ‡ ‡ A | ¬à§ ড়à | ¾à | ¬à§ \u003câ † A | ®à | ° à | ¾، †  |  | A | ¤à | ¾à | A | ªà | ° ° °  |  | ‡ ‡ به | ৠ§ ‡ ™ A | ªà§œà | ¾à | ªà | ¿A | ¨à§ A | YA | ¾à | ° § ‡ ° A A | ¬A | ¾à | ¤à | SA | ¿A | A | ²à§ ¤ ‡ ° à | ¾à | -A | A | A | • § · à | ®à | ¤à | ¾à | \"A | ªà§ \u003câ • § A | ¤، یک درجه A | A | ¾à | ²à§ \u003c |  | ... ¥ A | S یک | য়à | ™  § | A | ° • § €، یک درجه A | A | ¾à | ²à§ \u003c  | ¬A |، A | য়à | ™  § | A | ° • § €، یک درجه A | A | ¾à | ²à§ \u003câ | ¬A | ²à§ ‡ در | ‡ †  |  | ° § \u003câ | ¬à§ ‡ A | ¶à | ¿A | য়à | ™  § | A | ° • § ¥ ¤ € به |  | † ° A | A | ¾à | ²à§ \u003câ | ²à | ¾à | -A | ¤à§ à ‡\u003e ‡ §  | A | ¾ A • à | ¿A |\u003e §، A | ¤à | A | ¾à | ¥ ¥ • à | ¿A | ¤  |  |  | A | ®à§ • \"§ \u003c§ ° A A | Y یک | œà§ \u003c |  |\u003e به § \u003câ | Ÿà§ \u003câ | ¹à | ¤à§ A | ¹à | ¤à§ ‡ ‡ § ‡ ° à | ~ A | A ° à | šà§Œà | ¹à || ৠà à || | ¿A | ªà | ¾à | ° à | ¹à§Ÿà§  |  |  | -A | A | ¿A | œà§ ‡ ° à | SA | ¾à | ®à§œà | ¾à | A |  | † A | ¬A | ° ° § £  | ‡ ‡ A | ¸à§  |  |  | • § ‡ § ‡  |\u003e ‡ §، ¥ A | ¤à | A | ¾à | -A | ¤à§ ‡ °  |  | \"  | ... یک | ¨à§ A | ¤à | § ° à | §à | ¾à | ¨ A | ¹à§Ÿà§ ‡  |\u003e § ‡ ° à || ৠ€  |  | § ~ A || A | ¿à | A ¥ ¤ ‡ A | ¤à§  |  |  | ... یک | ¬A | ¶à§ A | ¸à§ A | ¬A | ¿A | §à | ¾à | \" | † ‡ A | ®à | ¿A | ¯à§ A-A | ¾à | ¨à§ ‡ ‡ A | A | ¾à | šà§  |  |\u003e A | ¿به | A | ¿A | œà§ ‡ °  |  |  | A | ®à§ • \"§ \u003c§ ° A A | Y یک | œà§ \u003c  | ¬à§Ÿà§ ‡ ‡ A | ¬à§ ড়à | ¾à |  šà§ |\u003e A | ¿، یک • یک | ¿A | ¨à§ A | ¤à§ A | A | ®à | ¸à§ به | A | ¾ A | ¹à | ²à§ \u003c  | ¶à§ † ‡ ‡ A | ªà | ¾à | ¶à§ درجه A | A |  ¬ |  | • à | ¿A |\u003e به § § ‡ •  |  | A | ®à | ¨-§ A | ®à§ \u003câ | Y یک به ¥ § ‡ § ‡ • A A | ¬A || A | ²à§ A | A | ‡ ° ° à | ¾à | A | A | ¿A | A | ¹à§  |  | ...، ... A | A | ¹à§  |  |  | A | A | ¾à | šà§ A | ¹à§Ÿà§ ‡\u003e ‡ § - یک | ªà | ¾à | ²à | ¾à | ²à§ ‡ در | ‡ † A | ¬A | ¾  |  |  | ° • یک || ৠà || à§، A |  ° | A | • یک | ªà | ° §  | A | ¾à §Ÿà§ † ‡ § ‡ • à | YA | A | ¯à§ A | ¤à§ ‡ ‡ ‡ A | ¹à | ¬à§، یک • § \u003c¥ A | ¾à | A | \" A | ªà§œà§ à ‡ ¥ A | ¾à | A | ¤à§ • ‡ ‡ A | ¹à | ¬à§ A | ¬A |\u003e  |  | ° -A | ¾à | ¨à§ ‡ در | •، A | ¬A | ¾à§œà | ¿A | \"A |  ²à§ € | ° à | A | ¾à | ¥ § ‡ ‡   | ¹à§Ÿà | ¤ A | ªà§ به | § ‡ ° à | ®  |  | • ° à | ¤à§ A | ¹à | ¬à§ ‡ ‡، ‡ A | য় à || ৠA-A | ¾à | ¤à§ ‡ ‡ A | ¹à | ¬à§ A • à | ¿A | ¶à§ \u003c° §  |  € | à || ৠ‡ درجه، |  | † ° à | ¤à | ¾à | ° ° à | ªà | à || ৠà ‡ A | ¬à§ A | A | ¬A | A | ¾à§Ÿà§ A | ªà | ¾à | A | ¾à | ¬à§ ‡ €  | • à | ¿A | ¤à | ¾à | ° à | ¾،  | † § ‡ ° à | ®à | ¾à | A | ¹à | ¾à | ¤à | ¿A | ° ‡ A | A | ¿A | ®à | œà§ A | ¿A | ²à§  |  | OEA | ¿A | ¤  |  | • ° ‡ A | ¬à§ A | A | ¾ A | ¤à | ¾à | ° à | ¾ - یک |  | • ° ‡ A |  ¬à§ | A | ¿A | ¶à§ A | šà§Ÿà | ‡ à ¥ ¤ †   | ®à | ¿، یک † A | ªà | A | ¿، A | ¸à§ A | Ÿà§ A | A | ¾à | A | ²à | ¿Â | \"য়ৠA | ¬A | ¾à | ‡ درجه، |  | † ‡ ° à | ®à | ¾à || ৠA | SA | ¿à§œà§ ‡ A | šà§ A | A | ¾à | ªà§ A | YA | ¾  |  | ° • § ‡ ‡ à || ৠয়à | ¾ A | ¹à | ¬ § ‡ à ¥ ¤ A | ¶à§ A |  §à§ | ... یک | ªà§ ‡  |  | • ¤ § ¥ · à | ¾à

مشاهده لینک اصلی
** هشدار اسپویلر ** هنگامی که من این را مطالعه می کنم چه اتفاقی افتاد؟ من احساس می کنم خیلی زیاد است. این داستان در یک اتاق سوارکاری قرار دارد. مگ، صاحب، به شوهرش Petey می فرستد تا صبحانه خود را بفرستد - یک کاسه ذرت، و سپس می پرسد، @ آنها خوب هستند @ همانطور که اگر او را slaved بیش از ساخت آنها تمام صبح طولانی. به نظر می رسد آزار دهنده است و اجازه نمی دهد که مرد فقیر از صبحانه خوشمزه خود در صلح لذت ببرد، اما من حدس می زنم که این راه خود را برای صحبت کوچک در خانه / ازدواج که در آن هیچ چیز زیادی ادامه می یابد. سپس او را برای یک و تنها مسکن خانه شبانه روزی، استنلی، می سوزاند. منظورم این است که این مرد مسکن است و او مانند پسر او رفتار می کند و او را از خواب بیدار می کند و تهدید نمی کند او را صبح بخورد. از آنجا که، می دانید، باید ذرت خود را در حال حاضر داشته باشید! نمی تونم بذارمشون سرد باشه. مگ و پتی قبل از استنلی بحث می کنند - دو نفر در حال تعطیل شدن در خوابگاه هستند. استنلی پایین می آید، و در بسیاری از کلمات، ما یاد می گیریم که او به اندازه کافی بزرگ نمی شود، اگر در کل. ما می دانیم که او پیانو را بازی می کند تا زمانی که محل بازی او بسته باشد و تقریبا آن را انجام می دهد. مگ با استنلی سهام کمیاب را به اشتراک میگذارد که دو مرد ماندگار خواهند شد. هنگامیکه مردها متوقف میشوند، مگ دهان خود را به آنها میفرستد و به آنها میگوید که تولد Stans آن است. اگر چه این افراد مسن نیستند، اما استدللی را نمی دانند، گلدبرگ و مک کین پیشنهاد می کنند که یک مهمانی برای او برگزار کنند. وقتی مگ اتاق را ترک می کند و برای اولین بار ملاقات می کند، مردان شروع به فریب دادن استنلی می کنند. در ابتدا آن را حس می کند. ظاهرا به نظر می رسد که او بعد از همه او را می شناسد و برای استنلی از وجود وحشیانه و بدبخت خود صرفه جویی کرده است. آنها به او هشدار می دهند که خیلی زباله فضایی است، اما پس از آن شروع به خواندن و تف کردن چیزهای بی معنا در Stan نیز، و این جایی است که آن شروع به trippy، زیرا هیچ چیز بعد از این موضوع معنی ندارد. Petey است از کار و یا چیزی و آن فقط سه مهاجر، مگ و دوست همسایه اش، لوو، که به اندازه کافی دوست داشت تا هدیه ای را که مگ قبل از استنلی به او ارائه کرده بود (یک درام کودکانه کوچکی) در حزب استنس بفرستد. هر کس به جز استن صحبت می کند. استن به طور کامل نادیده گرفته می شود هنگامی که پیشنهاد می شود که آنها بازی مهمانی ایفا کنند، ساکنان چشم انداز Stanley را چشمک می زنند و به شدت شکنجه می کنند و او را به هدیه خود می کوبند. برای اضافه کردن توهین به آسیب، McCann عینک Stans را بدون هیچ دلیلی شکستن می کند. مگ بیشتر از آنچه که شب قبل نگذشته بود را به یاد نمی آورد و لولو، که شب قبل از گلدبرگ قلاب می کرد، احساس می کرد با گلدبرگ به او رفتار می کرد. هرچند که این موارد ممکن بود، لولو می بیند که طرف تاریکی به این مرد وجود دارد و او به دو برابر تقسیم می شود. در عین حال، استنلی در طبقه زیر McCanns دیده بان است، و هنگامی که او می آید، استن خاموش است. دو نفر می خواهند Stan را دور بریزند و Petey تلاش می کند تا آنها را متوقف کند، زیرا او احساس می کند که به همین دلیل استن به نظر می رسد خیلی بیمار است. آنها زمانی که مگ می آیند با Stan ادامه می دهند، با تعجب از آنچه که به Stan می افتد ادامه می دهد و سپس Petey صبحانه غمگین خود را ادامه می دهد. و این چیزی است که - هیچ کس در مورد اینکه دو مرد یا Stanley در برابر اراده اش چه می کند صحبت می کند. هیچ چی. این سخت است که این یکی را ارزیابی کنید. من نوع آن را دوست داشتم، و من نوعی نداشتم، و من نمی توانم توضیح بدهم چرا. اگر از دادگاه لذت بردید، این بازی را دوست دارید. این نوع رویا تکه تکه ای همانند کیفیت آن است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جشن تولد


 کتاب به خونسردی
 کتاب مادام بواری
 کتاب سکوت بره ها
 کتاب طاعون
 کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون
 کتاب سفرهای گالیور