کتاب سال های سگی

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات نگاه - مترجم: احمد گلشیری-ادبیات اقتباسی

شهر و سگ ها نه تنها حمله علیه قساوت یک گروه از دانشجویان جوان کالج نظامی لئونیسو پرادو هستند بلکه انتقاد پیشین از تصور اشتباهی از مردانگی، عملکرد آن و پیامدهای یک تعلیمات نظامی نادرست

همراه با خشونت ذاتی در زندگی نظامی، در سراسر صفحات این رمان فوق العاده، خشونت و شور و شوق جوانان عجله به خشم، خشم و یک تعصب که تمام حساسیت را خنثی می کند.


خرید کتاب سال های سگی
جستجوی کتاب سال های سگی در گودریدز

معرفی کتاب سال های سگی از نگاه کاربران
[خواندن دوم] من مجبور شدم آن را کمی عجله برای یک کلاس بخوانم. این دور دوم با قبل از تاریخ و ساختار آشنا بود، من خیلی ساده تر شدم. من هنوز هم فکر می کنم این یک رمان بزرگ است. [اولین مطالعه] شهر و سگ یک رمان فوق العاده است. با وجود اولین رمان منتشر شده توسط ماریو وارگاس لوسا، این دور از کار جوانان نیست. این رمان خداوند در چنین پیچیده ساختار و ماهرانه است که، در ابتدا، بسیار دشوار به خواندن (من شروع کردم © چند بار برای سال چند ± سیستم عامل، قادر به ادامه ی فصل اول. شاید من انجام شده بود فقدان تجربه خواندن زیادی دارد) این هیچ رمانی نیست که در هر قسمتی از کلمه باشد: نیاز به غلظت، زمان و تلاش برای پیدا کردن موضوع، یک موضوع تقریبا نامرئی است که بعضی اوقات بین موضوعات بینظیر بینظیر است. اگر شما جرأت آن را بخوانید، چندین بار احساس می کنید که نمی دانید که با شما صحبت می کنید، احساس می کنید که صدایی از صداهای ناشناخته را می شنوید. نترس لوسا دست شما را نمی گیرد، کار او یک دام است که می توانید وارد آن تنها به خود شوید. و نه آن است که یک کار آسان از نقطه عاطفی مشاهده: آن نیاز به معده به هضم چنین رویدادهایی وحشیانه، به طوری که کلمات صریح، پر از درماندگی و تحقیر محیط. اما هنگامی که شما را به آخرین صفحه دریافت کنید، شما احساس می کنید یک میدان جنگ عبور کرده اند، به شما احساس یک آزادی که تنها náufragos دانم زمانی که آنها بازی پورت zarparon.Muchas که گاهی اوقات ما لذت بردن از خواندن یک مشت ± ADO رد از نویسندگان برای موافقت با موضع گیری سیاسی خود، نظرات آنها، وابستگی آنها: میشیما، پوند، هامسون ... این فهرست ادامه می یابد. لوسا به من آموخت که این کار احمقانه است. شما ممکن است از کنترل خارج شوید، من می توانم از ایده های شما فکر کنم، اما نمی توانم انکار کنم که شهر و سگ ها یک شاهکار کوچک است.

مشاهده لینک اصلی
Î ÎÎÎ »ÏÏÏκλ Î · ÏÏÏÎ ÎŒÎμίμÎμνο Î ± ¿ ÎνΠ± ν ÏÔÏ ... ÎÎÎÏ Î Î Î Î Î Â Â Â ÎÎÏ ... ÎÎ Î½Ï \"Î¹Ï € Î ± θ ÏŽ Ï \"ÏÎÌÎ\" ά σΠ± ν Î ± Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï ¿Î¿ Î Î Î »Î» ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ Î Î Î Î Î Î Î ÎÎ ÎÎÏÏ ‰ Î'ÏÞÏ. Î \"Îν ξÎÏ Ï ‰ Ï € Ï ‰ Ï، ÎÎÎÎνÎμÏ\" Î ± ι ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÎÏÏÎÌιÏ، Ï \"Î · ν Î ÏŒÎ\" Î · Î È Ï \"Î Î Î Î Î Î ... Î\" ιά ÏÔÏ \"Î · ν Ï € Ï ÏŽÏ\" Î · ÏÔÎ¿Ï ... Î¼Ï ... Î¸Î¹ÏƒÏ \"Î¿Ï Î · Î Î Î Ï\" ÎËÎÎ Î Î Î Î Î Î Î Ï Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î \"Î ± Ï † ÎÏ ÎμιÏ، νΠ± Î'ÎÏÔÎμιÏ، ÎºÏŒÎ¼Ï € ο Ï \"ο ÏÔÏ\" ÎÎÎ ÎÏ ‡ Î ¹ όΠ»Ï ‰ ν Ï» Ï ‰ ν Î Â Î½Ï ... Ï ¸ ÏίΠ± ÏƒÏ \"Ï ‰ ν Î ± νΠ± ÎÎÎ½Ï ‰ σÏ\" ών

مشاهده لینک اصلی
IOE I¿I¼IμI I¤I I²I¹I²I »II¿، IμIºI € Î ± II½I» من · IºI \"I¹IºIOe I'IμII³I¼I ± IƒIºI» من · من Î ± IμI I¿I Ï »I¹IƒI¼I¿I. IY I\u003e I¹IOeIƒI ± ± Ï IºI \"Î ± Ï † Î ± دوم ± Ï I½IμI¹ I½I € I¿I\" من ... من € IZIƒIμI¹ IμI¾I ± I¹I IμI \"I¹IºI¬ من\" من · من I½ I¹I'I¹I¿IƒI ... I³IºI ± ± ± IºI ï¹ IƒII من \"من · I½ IμI ... I¼IμI\" I¬I²I »من · من\" من · من ‡ دوم ... ± Ï I¹IºI® IºI \"I¬IƒI\" Î ± Ï IƒI · \"من ‰ I½ IºI ± من \"من I¬ I²I¬IƒI · I½IμI ± ï € کنم من ‰ IZI½ من\" من ± ‰ I³I I½I¹IƒI \"IZI½، IºI ± IIZI، IμI € IIƒI · من، من ± ± I½I I'IμI¹IºI½I IμI¹ من \"I¹I، IºI¿I¹I½I ‰ I½I¹IºII، IƒI ... I½II®IºIμI، من\" من · من، IμI € ‡ I¿I I®I، (I²I I¹IƒIºIOeI¼I ± IƒI \"Iμ IƒI\" من IμI I¿ I¿ Ï € I¿I IºI¬I ... IƒI \"Î ± Î ± I¼IIƒI\" Î ± I¿I ... 20I¿I I¹IZI½I ±). Î ± IμI½I IYI¹ »من» Î ± I³II، IƒI \"من · Î ± Ï † I½ IƒI I®I³I · ·، Î ± Ï Ï € € کنم من ‰ IOE من\" من ‰ I¿I € Ï € Î · IOeIƒI IƒIμ من \"من I¹I\" من ‰ I¿I € Ï € Î · IOeIƒI IºI ± Ï € I¿I ï¹ I¼Iμ »من» Î ± Ï € ï »I¿I من، من ± Ï † من من · I³I ·\" دوم، ± Ï † I¿I I'I¹I IƒIμ IμI \"I¹IºII، من ‡ Ï I¿I½I¹IºII، من € IμI I¹IOeI'I¿I ... من ،، من € Ï I¿IƒIII\" I¿I ... I½ I¼Iμ من \"من · من IƒIμI¹I I¬\" I¿I ... من، IƒI \"من · Î ± I¾II ± Ï I½\" I¿I ... I²I¹I²I »II¿I ....

مشاهده لینک اصلی
این است که من ± \"من ± Ï € Î · من\" ικοÏ، من ... من Î³Î³Ï † Î ± من، κ Î'ÎμÎ¾Î¹Î¿Ï \"من من · من، من\" من · من، Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"من من † ήμÎ! Î • Î½Ï \"من ... من € دوم ± من\" من · من Î ± Ï € من \"من، من μική γάμÏ، ÏŒÎ¼Î¿Ï ± λ Î ± νίÎ'Î، من \"من · من، Î ± Ï † Î · من · من ،. این است که من ‰ من \"من € Î IOE ‰ Ï € Î ± من\" من من من \"من € IOE ‰ Ï € Î ± Ï † Î · من · NEOS Ï ‰ Ï من، من ± σÎ- ... من ζÎμι پایان. ÎœÎ Ï ... ÎμσÎμ € من من من من € Î پوشه پوشه Î · من ‰ Ï Î³Î¬Î¼Ï Î ± Ï Ï Ï ‰ من \" Î ± Î ‰ Î½Î¹ÏƒÏ \"ικο @ I» Î ± Î¹Îºî® Ï † Ï Î ± Ï € ... ÎμÎ¼Ï † Î ± Î½Î¹Î¶Î¿Î½Ï \"من ± Ï. Î ± کنم من ... دوم Î¶Î¿Î½Ï \"Î ± Ï درجه\" βιβΠمن من € ιβΠ»· من\" Î²Î¯Î½Ï ± Î ± Ï ‰ من، ÏŒÎ¼Î¿Ï \"ονο این است که من ‡ ± من \"من · من، κ من من Î²Î¿Ï ... οΠ± Ï € Î IOE ‰ Ï € Î ±.

مشاهده لینک اصلی
برای من \"βιβΠفرم این است که من ¿\" من ...\u003e ιόσΠ± Ï € Î ± ‰ Î²Î¬Î¶Ï ¹ \"من · من\" من این است که من ± \"من ... من من · Î ± من\" ‰ من \"من من\" من \"من ... من | Î¿Î¹Ï Î¬Î³Î¿Ï ...، Î ± من\" من این است که من Î¤ÏŒÏ \"من · من € ΠμοσίÎμÏ ... σÎ- من ... من Î³Î³Ï † Î ± من ،. ΜΠκÎμίμÎμνο Ï € Î ± آیفون ± من، من † Î · من · Î ± من \"ή، Î'Î¹Î¬Ï Ë ‰ من، فراتر از € ‰ Ï ... ÎμÎ½ÏƒÏ Î ± من \"ώνονÏ\" Î ± Ï Î¸ÎμΠ± من \"من Î ± Ï ‰ Ï € من\" من ‰ ÎºÎ¿Î¹Î½Ï Î ± ± »من» Î ± من \"من من · من\" ομική II I IOE νθÎμσÎ، ¹ من \"من · من ... من Î³Î³Ï † Î ± Î ± سپتامبر ιÎ'ÎμÎ¹ÎºÎ½Ï Î ± ξιοθΠ± من \"من ± · Î'ÎμξιοÏ\" قطر νίÎ'ιΠΠ± Ï ... ιξίΠ± Î ± من \"دوم ÎκÎ'οσΠ·. آوریل € من \"من Î ± من ... من\" من βιβΠ»Î ± کنم من € μόνο E،، ë¶ IOE Î ± Ï € کنم من Ï ‰\" ¿من\u003e Î¹ÏŒÏƒÎ Î¯Î½Î¿Î½Ï ± کنم من من ... من ± μιοÏ، E، 'ë¶ ... Î¸Î¹ÏƒÏ من \"من Î¹Î¿Î³Ï ¬ìŠ¤ì-، όμο ΜΠ± ± Ï € من \"من € ΠάÎ'ΠάξιΠ± € Ï € ï» ... دوم من ... من Î'οθÎμί.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سال های سگی


 کتاب لانه گریورها (دونده هزارتو)
 کتاب یادداشت های یک پزشک جوان
 کتاب دلبند
 کتاب بینوایان
 کتاب برهنه ها و مرده ها
 کتاب بالزاک و خیاط کوچولوی چینی