در مجموعه فیلم به مثابۀ فلسفه به دنبال بیان نظریه های مختلف فلسفی دربارۀ فیلم نیستیم، بلکه بیشتر در نظر داریم هر فیلمی را که می بینیم یا به تعبیری هر فیلمی را که میخوانیم، به عنوان یک متن فلسفی ورق بزنیم. در اینجا فیلم ها را متنی فلسفی قلمداد می کنیم. مواجهه ای که متفاوت از نقد فیلم عمل می کند.


خرید کتاب سال گذشته در مارین باد
جستجوی کتاب سال گذشته در مارین باد در گودریدز

معرفی کتاب سال گذشته در مارین باد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سال گذشته در مارین باد


 کتاب ابلیس
 کتاب کیمیاگر
 کتاب در حبس
 کتاب ساعت ها
 کتاب گسسته
 کتاب سرباز شکلاتی