کتاب شویک در جنگ جهانی دوم

اثر برتولت برشت از انتشارات خوارزمی - مترجم: فرامرز بهزاد-ادبیات اقتباسی