بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب گلستان سعدی

کتاب گلستان سعدی

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات سوره مهر


 کتاب سه روایت جعلی

کتاب سه روایت جعلی

اثر اصغر نوری از انتشارات نیماژ


 کتاب براساس دوشس ملفی

کتاب براساس دوشس ملفی

اثر محمد رضایی راد - نغمه ثمینی از انتشارات بیدگل


 کتاب خداحافظی نکن و میعاد در سبزه زار

کتاب خداحافظی نکن و میعاد در سبزه زار

اثر فارس باقری از انتشارات نشر ویدا


 کتاب ناز و نیاز و حامد پسر خالدجوهری

کتاب ناز و نیاز و حامد پسر خالدجوهری

اثر فرشته احمدی از انتشارات نشر ویدا


 کتاب ملک جمشید

کتاب ملک جمشید

اثر جعفر توزنده جانی از انتشارات نشر ویدا


 کتاب پاداش عشق

کتاب پاداش عشق

اثر محمدرضا گودرزی از انتشارات نشر ویدا


 کتاب کین سیاوش و نبرد 11 رخ

کتاب کین سیاوش و نبرد 11 رخ

اثر محمد شریعتی از انتشارات نشر ویدا


 کتاب راز کیمیا و افسانه ی مهر و ماه

کتاب راز کیمیا و افسانه ی مهر و ماه

اثر بهناز علی پورگسکری از انتشارات نشر ویدا


 کتاب بهرام و هفت عروسک

کتاب بهرام و هفت عروسک

اثر رسول آبادیان از انتشارات نشر ویدا