بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب قصه های مثنوی

کتاب قصه های مثنوی

اثر رسول اکبرپور از انتشارات آوای سورنا


 کتاب مجموعه ادبیات کهن

کتاب مجموعه ادبیات کهن

اثر علی اصغر بشیری-مجید گل محمدی-آگیتا محمدزاده از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های عطار نیشابوری

کتاب حکایت های عطار نیشابوری

اثر شیرین عاشورلو از انتشارات آرایان


 کتاب داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم

کتاب داستان هایی از زندگانی چهارده معصوم

اثر سجاد خسروی از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های جامی

کتاب حکایت های جامی

اثر حیدر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب حکایتهای سنایی و نظامی عروضی

کتاب حکایتهای سنایی و نظامی عروضی

اثر محسن حاج حسینی از انتشارات آرایان


 کتاب مجموعه ادبیات کهن

کتاب مجموعه ادبیات کهن

اثر علی اصغر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب حکایت های جوامع الحکایات

کتاب حکایت های جوامع الحکایات

اثر علی اصغر بشیری از انتشارات آرایان


 کتاب عجوزک و عیاران

کتاب عجوزک و عیاران

اثر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب شیخ در بوته

کتاب شیخ در بوته

اثر جعفر پایور از انتشارات اشراقی