بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب مرغ ماهی خوار

کتاب مرغ ماهی خوار

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب شتر ساده دل

کتاب شتر ساده دل

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب کلیله و دمنه

کتاب کلیله و دمنه

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب لاک پشت پرنده

کتاب لاک پشت پرنده

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب گرگ بدجنس و روباه زیرک

کتاب گرگ بدجنس و روباه زیرک

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب طوقی و موش زیرک

کتاب طوقی و موش زیرک

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب میمون و لاک پشت

کتاب میمون و لاک پشت

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب گربه ی چاق و گربه ی لاغر

کتاب گربه ی چاق و گربه ی لاغر

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب شیر نادان و خرگوش باهوش

کتاب شیر نادان و خرگوش باهوش

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر


 کتاب الاغ نادان

کتاب الاغ نادان

اثر اسماعیل هنرمندنیا از انتشارات سایه گستر