بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب گردآفرید

کتاب گردآفرید

اثر مهدی مردانی از انتشارات آریا نوین


 کتاب هفت خوان رستم

کتاب هفت خوان رستم

اثر مهدی مردانی از انتشارات آریا نوین


 کتاب هفت خوان رستم + یک پاورقی / 1

کتاب هفت خوان رستم + یک پاورقی / 1

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب زال + یک پاورقی / 4

کتاب زال + یک پاورقی / 4

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب گردآفرید + یک پاورقی / 3

کتاب گردآفرید + یک پاورقی / 3

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب ضحاک + یک پاورقی / 5

کتاب ضحاک + یک پاورقی / 5

اثر محمد گودرزی دهریزی-امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب آرش کمانگیر + یک پاورقی / 2

کتاب آرش کمانگیر + یک پاورقی / 2

اثر امیرحسین رحیمی زنجانبر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


 کتاب مجموعه قصه های کهن نظامی و عطار

کتاب مجموعه قصه های کهن نظامی و عطار

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن بوستان و گلستان

کتاب مجموعه قصه های کهن بوستان و گلستان

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان


 کتاب مجموعه قصه های کهن هزار و یک شب

کتاب مجموعه قصه های کهن هزار و یک شب

اثر لیلا خیامی از انتشارات الماس پارسیان