بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب تروترو همیشه شاگرد اول میشه

کتاب تروترو همیشه شاگرد اول میشه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب ترو می خواد تو برفا آب بپاشه به گل ها

کتاب ترو می خواد تو برفا آب بپاشه به گل ها

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی بانمکه خوشحاله روز کودکه

کتاب تروتروی بانمکه خوشحاله روز کودکه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو یه نقاشه نمی دونه چی بکشه

کتاب تروترو یه نقاشه نمی دونه چی بکشه

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو عکس می گیره سرش رو برعکس می گیره

کتاب تروترو عکس می گیره سرش رو برعکس می گیره

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروتروی با نمک تولدت مبارک

کتاب تروتروی با نمک تولدت مبارک

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو کوچولو می خواد بره به اردو

کتاب تروترو کوچولو می خواد بره به اردو

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو با گل ها هدیه می دن به نانا

کتاب تروترو با گل ها هدیه می دن به نانا

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو گل درست کن برای نانا پست کن

کتاب تروترو گل درست کن برای نانا پست کن

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره


 کتاب تروترو می خنده نانا شده پرنده

کتاب تروترو می خنده نانا شده پرنده

اثر بندیکت گتیه از انتشارات نشر پنجره