بهترین های ادبیات اقتباسی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات اقتباسی جهان
 کتاب آتش سوزی و ایمنی

کتاب آتش سوزی و ایمنی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات فنی ایران


 کتاب بیژن و منیژه

کتاب بیژن و منیژه

اثر شیما فیلی زاده از انتشارات حوض نقره


 کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

کتاب آستریکس و مبارزه بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

کتاب آستریکس و سپر سردار بزرگ

اثر رنه گوسینی از انتشارات سامر


 کتاب قبله زرتشت

کتاب قبله زرتشت

اثر امید عطایی فرد از انتشارات آشیانه کتاب


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر ششم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر ششم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه


 کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم)

کتاب شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم)

اثر محمدناصر مودودی از انتشارات دیبایه